Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) RU42 v Rušah

1. 2. 2018 7