Sklep o ustavitvi postopka priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za osrednji del Ruš

9. 8. 2017 3